Jiří Kadlčík

Diplomová práce

Zařízení pro využití tepelného odpadu z procesů tepelného zpracování materiálu.

Arrangement for Thermal Waste Utilization of Heat- treating Processes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem konceptu využití tepleného odpadu z tepelného zpracování materiálu pomocí tepelných trubic. Jelikož je tato technologie v počátcích průmyslového využití, jsou v práci zpracovány teoretické podklady, závislosti a podmínky pro použití tepelných trubic.Teoretické podklady jsou konkretizovány výpočtem pro zadané parametry a celkový návrh zařízení je realizován ve 3D modeláři …více
Abstract:
Master's thesis deals with the concept of utilization of waste heat material processing using heat pipes. This technology is in early industrial use, so the work is based on processing theoretical bases, dependence and conditions of using heat pipes.The theoretical basis are concretized by the calculation for a given arguments and the general concept of the equipment is realized in 3D modelers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zdeněk Noga
  • Oponent: Petr Nogol

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství