Theses 

Zpracování dat z GNSS stanice a vizualizace terénních úprav. – Petr Vršanský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petr Vršanský

Diplomová práce

Zpracování dat z GNSS stanice a vizualizace terénních úprav.

Processing of data from the GNSS station and visualization of landscaping.

Anotace: Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního modelu (DMT). Zájmová oblast je v katastrálním území Bečov, konkrétně se jedná o pozemek, na kterém je postaven nový rodinný domek. K vytvoření digitálního modelu terénu byly využity dva druhy dat. Volně dostupná mapa s vrstevnicemi, podle kterých byl vytvořen jeden model terénu. Druhý digitální model terénu byl vytvořen podle výškových bodů naměřených pomocí GNSS stanice South S-82T. K vytvoření obou modelů byl využit program ArchiCad 18 (studentská verze). Výsledné modely byly mezi sebou porovnány a vyhodnoceny.

Abstract: The aim of this thesis is to create a digital model (DMT). The area of interest is in the cadastral area of Bečov, specifically the land on which a new family house is built. Two types of data were used to create a digital terrain model. A freely accessible contour map according to which one model of the terrain was created. The second digital terrain model was created according to the height points measured using the GNSS South S-82T. ArchiCad 18 (student version) was used to create both models. The resulting models were compared and evaluated.

Klíčová slova: GNSS, digitální model terénu (DMT), ArchiCad, vizualizace, vrstevnice, výška nad hladinou moře

Keywords: GNSS, digital model terrain (DMT), ArchiCad, visualization, contour line, height above sea level

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Neustupa
  • Oponent: Kateřina Švandrlíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz