Radek Wünsch

Diplomová práce

Typologie spotřebitelů na hudebním trhu

Consumer Typology on the Music Market
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zkoumání spotřebitelského chování na hudebním trhu. Cílem práce je tvorba typologie hudebních spotřebitelů na základě jejich postojů k hudebnímu trhu. Teoretická část práce se zabývá teoretickými východisky spotřebitelského chování a hudebním trhem. Analytickou část tvoří analýza spotřebitelského chování a tvorba typologie. Marketingový výzkum byl proveden s využitím …více
Abstract:
This thesis is focused on the study of consumer behavior on the music market. The aim of the thesis is to create a typology of music consumers based on their attitudes towards the music market. The theoretical part deals with the theoretical background of consumer behavior and the music market. Analytical part consists of analysis of consumer behavior and creation of the typology. Marketing research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Jana Valečková
  • Oponent: Veronika Miková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod