Theses 

Svobodný přístup k informacím se zaměřením na neúzemní samosprávu – Mgr. Miluše Hálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Miluše Hálová

Diplomová práce

Svobodný přístup k informacím se zaměřením na neúzemní samosprávu

Right to Information Concerning Non-territorial Self-government

Anotace: Cílem této diplomové práce je předložit základní charakteristiku práva na informace jako jednoho ze stavebních prvků demokratické společnosti, a to z hlediska jeho ústavního i zákonného zakotvení v právním řádu České republiky. Tato práce se specializuje především na institut povinných subjektů a okruh poskytovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v oblasti zájmové, chceme-li neúzemní samosprávy. Poskytuje základní definice neúzemní samosprávy za účelem přiblížení její podstaty a charakteristických znaků. Ve stěžejní části pak pojednává o jednotlivých subjektech neúzemní samosprávy a jejich postavení z pohledu daného informačního zákona.

Abstract: The main objective of this thesis is to introduce the basic characteristics of the right to informations, like the one of the structural element of democratic society, in terms of his constitutional and statutory framework in the legal order of the Czech republic. This thesis is specialized to concept of compulsory subject and the range of informations which are provided under the act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information in the area of self-government of interest groups, or in other words non-territorial self-government. Provides the basic descriptions for approach the principles and main characters of non-territorial self-government. The most important part of my thesis concerns the definitions of individual members of non-territorial self-government and their position under the act on Free Access to Information.

Klíčová slova: informace, právo na informace, samospráva, zájmová samospráva, veřejná instituce, komory s povinným členstvím, komory s nepovinným členstvím, vysoká škola, fakulta, information, right to information, self – government, self – government of interest groups, public institution, associations (chambers) with compulsory membership, associations (chambers) with voluntary membership, college, faculty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz