Mgr. Aleš Novotný

Rigorózní práce

Rozhodčí řízení a rozhodčí doložky jako nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách Komparace právní úpravy České republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky

Arbitration and the arbitration clause as unfair terms in consumer contracts, Comparison of the legislation of the Czech Republic, the Slovak Republic, the Federal Republic of Germany and Austria
Anotace:
Předložená rigorózní práce se zabývá problematikou ochrany spotřebitele v rozhodčím řízení a dále tématem nepřiměřených rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Výzkumnými metodami jsou především komparace, kdy jsou srovnány právní úpravy čtyř členských států EU – České republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky. Další metodou je analýza zaměřená hlavně …více
Abstract:
The presented thesis deals with the issue of consumer protection in arbitration proceedings and issue of unfair arbitration clauses in consumer contracts. Research methods are especially comparison; I have compared regulations of four EU member states - the Czech Republic, the Slovak Republic, Germany and Austria. Another method is the analysis focused mainly on the legislation of the countries surveyed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Oponent: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta