Mgr. Aleš Novotný

Advanced ('rigorózní') thesis

Rozhodčí řízení a rozhodčí doložky jako nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách Komparace právní úpravy České republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky

Arbitration and the arbitration clause as unfair terms in consumer contracts, Comparison of the legislation of the Czech Republic, the Slovak Republic, the Federal Republic of Germany and Austria
Abstract:
Předložená rigorózní práce se zabývá problematikou ochrany spotřebitele v rozhodčím řízení a dále tématem nepřiměřených rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Výzkumnými metodami jsou především komparace, kdy jsou srovnány právní úpravy čtyř členských států EU – České republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky. Další metodou je analýza zaměřená hlavně …more
Abstract:
The presented thesis deals with the issue of consumer protection in arbitration proceedings and issue of unfair arbitration clauses in consumer contracts. Research methods are especially comparison; I have compared regulations of four EU member states - the Czech Republic, the Slovak Republic, Germany and Austria. Another method is the analysis focused mainly on the legislation of the countries surveyed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2014
  • Reader: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta