Theses 

Činnost Policie České republiky ve správních územích Jihočeského kraje se zaměřením na bezpečnost silničního provozu v souvislosti se vznikem dopravních nehod – Bc. Stanislav MÁŠKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost

Bc. Stanislav MÁŠKA

Diplomová práce

Činnost Policie České republiky ve správních územích Jihočeského kraje se zaměřením na bezpečnost silničního provozu v souvislosti se vznikem dopravních nehod

Activities of the Czech Police in the administrative areas of the South Bohemian region with a focus on road safety in connection with the occurrence of accidents.

Anotace: Téma diplomové práce je zaměřeno na problematiku bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích. V roce 2015 zemřelo na silnicích Jihočeského kraje 62 osob a 194 osob bylo těžce zraněno. Na pokutách bylo uloženo téměř 18 milionů Kč. Tato čísla jasně ukazují, že problematika bezpečnosti na silnicích je stále aktuální téma a je zapotřebí se jí zabývat a věnovat pozornost prevenci a výchově účastníků silničního provozu již od raného věku. Teoretická část diplomové práce zahrnuje přehled vývoje policie od starověku, kdy její funkce spočívala zejména v ochraně vnitřního klidu a pořádku, až po současnost, kdy činnost policie vystihuje heslo "Pomáhat a chránit". Ústředním smyslem práce policie v podmínkách právního státu je ochrana občanů před ohrožením života a zdraví a zajištění bezpečnosti a ochrany majetku. Každý policista je vystaven při výkonu služby vysokým nárokům nejen po stránce profesionální, ale také po stránce psychické a mravní. Součástí policejní práce je dohled na silniční provoz, který spočívá zejména v organizování a provádění řízení provozu na pozemních komunikacích, kontrole dodržování povinností účastníků silničního provozu a dodržování pravidel provozu. S cílem pozitivně ovlivnit dopravně bezpečnostní situaci v určité lokalitě jsou organizovány dopravně bezpečnostní akce. V dané problematice bezpečnosti silničního provozu je nezbytné si uvědomit, že lidský faktor byl, je a bude nejdůležitější součástí celkového systému spolehlivosti a bezpečnosti. Cílem diplomové práce bylo zjistit názor veřejnosti na provádění preventivně výchovné činnosti Policie České republiky v souvislosti s bezpečností silničního provozu a dále porovnat počet způsobených dopravních nehod v závislosti na věku řidiče. Pro zpracování výzkumné části diplomové práce byla zvolena kvantitativní metoda formou dotazníkového šetření pro veřejnost. Anonymní dotazník byl zaměřen na názor veřejnosti v souvislosti s činností Policie České republiky v oblasti silniční dopravy. Celkem bylo použito 320 řádně vyplněných dotazníků. Pro výzkumné šetření byly stanoveny dvě hypotézy související s tématem. Dále byla provedena analýza údajů z policejních statistik o činnosti Policie České republiky související s bezpečností dopravy a nehodovostí na pozemních komunikacích. V rámci prevence bezpečnosti dopravy na silnicích je veřejnosti nejznámější akce BESIP "Nemyslíš, zaplatíš!", následují přednášky na školách a dále jednorázové akce Policie České republiky jako např. "Zebra se za Tebe nerozhlédne!". Zajímavým zjištěním jsou výsledky nehodovosti dle věku řidiče, kdy byly v roce 2015 na pozemních komunikacích Jihočeského kraje řešeny policií nejčastěji nehody řidičů ve věku 30 až 49 let. V oblasti zvyšování bezpečnosti silniční dopravy zůstává prioritou služby dopravní policie zaměření na rizikové jednání řidičů motorových vozidel v souvislosti s porušováním pravidel silničního provozu, které má za následek vznik závažných dopravních nehod, způsobených zejména nedodržováním rychlostních limitů, nebezpečným předjížděním či agresivním a nesprávným způsobem jízdy. V souvislosti s nemotorizovanými účastníky silničního provozu je důležité zaměření policie na bezpečnost přechodů pro chodce a nezbytnost používání ochranných pomůcek na pozemních komunikacích. Neopomenutelnou problematikou zůstává i nadále boj proti alkoholu a drogám v silničním provozu a vytváření bezpečného dopravního prostoru.

Abstract: The topic of the thesis is focused on the issues of the safety of traffic on roadways. 62 people died and 194 people were seriously injured on roads in South Bohemian Region and almost CZK 18,000,000 was imposed in fines in 2015. These figures clearly show that the issue of road safety is still a hot topic and we need to deal with it and pay our attention and focus the prevention on the issues and that we need to engage in educating users of roads since their early age. The theoretical part of the thesis incorporates the overview of policing from the ancient times, when the function of the police consisted mainly in keeping internal peace and order, to the present days, when activities of the police are characterized by the motto "To help and protect". The central purpose of policing in conditions of the rule of law is the protection of citizens from threats to life and health and to ensure the safety and protection of property. When on duty, every police officer is exposed to high demands not only from the professional point of view but also from the mental and moral points of view. A part of the work of the police is to supervise the traffic on roads, which consists especially in organizing and conducting the management of the traffic on roadways, checking if road users fulfil their obligations and checking their compliance with the Highway Code. Actions and events which are focused on the safety of road traffic are organized in order to positively influence the situation of the safety of road traffic in certain areas. It is necessary to be aware of the fact that in issues of the safety of road traffic, the human factor was, is and will be the most important part of the overall system of reliability and safety. The aim of the thesis was to find out the opinion of the general public on the issue of implementing preventive educational activities which are related to the safety of road traffic by the Police of the Czech Republic and to compare the number of traffic accidents by the age of drivers. The quantitative method with the use of questionnaire survey of the general public was chosen for carrying out the research part of the thesis. The anonymous questionnaires targeted the opinion of the general public on the activities of the Police of the Czech Republic in the field of road transport. In total, 320 properly completed questionnaires were used. Two hypotheses which are related to the theme were set for the research. Then, analysis of data which are related to the safety of road traffic and to road accidents (obtained from police statistics on the activities of the Police of the Czech Republic) was conducted. Within the prevention of the safety of traffic on roads, the general public is the most aware of the action of BESIP called "Think or clink!"; then, there are lectures at schools and other one-time actions of the Police of the Czech Republic, such as "Zebra will not look round instead of you!". Results of accident rates by the age of drivers are interesting: in 2015, accidents of drivers of the age category from 30 to 49 years were the most frequently dealt with by the police on roadways in South Bohemia Region. In the area of improving road safety, the Traffic Police Services, which are focused on risky behaviour of drivers of motor vehicles in connection with violating the Highway Code, which results in serious traffic accidents, which are mostly caused through not observing speed limits, dangerous overtaking or aggressive and wrong way of driving, remain the priority. In connection with the non-motorized road users, the focus of the police on the safety at pedestrian crossings and the necessity of using protective gear on roadways is important. The fight against alcohol and drugs on roads and creating the safe traffic space still remain very significant issues.

Klíčová slova: policie, doprava, bezpečnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Kudlák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51558 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

MÁŠKA, Stanislav. Činnost Policie České republiky ve správních územích Jihočeského kraje se zaměřením na bezpečnost silničního provozu v souvislosti se vznikem dopravních nehod . Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:18, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz