Theses 

Internet a reklama – Bc. David Zapletal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. David Zapletal

Diplomová práce

Internet a reklama

Internet and Advertising

Anotace: Magisterská diplomová práce Internet a reklama je věnována reklamě na internetu. Práce je rozdělena 7 kapitol, úvod a závěr. První kapitola je zaměřena na reklamu obecně. Jde o úvod do problematiky reklamy. Druhá kapitola je věnována vývoji internetové reklamy. Ten je spjat s vývojem internetu, proto je část věnována právě tomuto médiu. Ve třetí kapitole jsou postupně popisovány jednotlivé formy internetové reklamy (Search Engine Marketing, kontextová reklama, bannery, Rich media reklama, sponzoring, diskusní skupiny a konference, e-mailová reklama). U jednotlivých forem je kladen důraz na jejich konkrétní využití. Největší prostor je věnován reklamě kontextové, která se v současné době nejvíce podílí na růstu investic do internetové reklamy. Čtvrtá kapitola je věnována spamu, jako jedné z forem reklamy. Pátá kapitola je zaměřena na obranu proti reklamě. Částečně je věnována blokování grafické reklamy, částečně obraně proti spamu. Šestá kapitola je podrobnějším pohledem na internetovou reklamu v České republice, na její nejnovější trendy. Daná kapitola zároveň slouží jako shrnutí současných trendů reklamy na internetu. Poslední kapitola je věnována výzkumu antispamové ochrany ve veřejných knihovnách ČŘ. Ten byl proveden na základě webového formuláře, který vyplnilo 79 správců sítí různých knihoven. Kapitola obsahuje analýzu výzkumu. Na závěr je navrženo pro knihovny vhodné nastavení antispamové ochrany.

Abstract: The diploma thesis Internet and Advertising is dedicated to the topic of various means of advertising on the internet. The diploma thesis includes 7 chapters, plus the Introduction and the Conclusion. The first chapter deals with the phenomenon of advertising in general. The second chapter is dedicated to the development of internet advertising. The internet advertising has been seen as an area related to the enormous development if this type of media. The third chapter lists each form of internet advertising and describes them in detail. They are: Search Engine Marketing, contextual advertisements, banners, Rich Media Advertisements, sponsoring, discussion groups, conferencing, e-mail advertisements. Each form of internet advertising is seen as related to its practical usage and exploitation as described in detail. The main focus is devoted to the contextual advertising as it enormously contributes to the growth of investments in Internet advertising. The fourth chapter is dedicated to spam as a form of internet advertising. The fifth chapter focuses on the means of prevention and security policies against advertising. It deals with blocking of graphical advertising as well as with blocking the spam. The sixth chapter involves a detailed view of the Internet advertising in the Czech Republic and its trends. This chapter also serves as a summary of current trends of advertising on the internet. The last chapter is dedicated to the research of antispam block in the municipal libraries in the Czech Republic. It was carried on on the basis of web questionnaire which was answered by 79 web administrators of the libraries. This chapter includes the analysis of the research. In conclusion, the suggestion for antispam security has been outlined.

Klíčová slova: Internet, reklama, internetová reklama, online reklama, marketing, e-mail, e-mailová reklama, spam, antispamová ochrana, informační technologie. Internet, Advertising, Internet Advertising, Online Advertising, E-mail Advertising, Antispam Block, Information Technologies.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2006
  • Vedoucí: Pavel Krutil

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:50, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz