Bc. Kamila Wrožynová

Bakalářská práce

Napětí mezi efekty netradičního kolektivního rituálu a společenskými očekáváními: Případ českých uživatelů ajahuasky

A tension between the effects of non-traditional collective ritual and the social expectations: the case of Czech ayahuasca users
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi účastí na ayahuaskovém sezení a následným začleněním účastníka do struktury, jejíž členové tuto zkušenost nesdílejí. Výzkumný problém je zaměřený na změnu identity účastníků sezení a s tím spojenou kompatibilitu či nekompatibilitu mezi jedincem a jeho okolím při jeho znovu začlenění do struktury. K mapování proměny účastníků ayauaskového sezení je využit model …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the relation between participation at the ayahuasca ceremony and the reintegration to the social structure lacking similar experiences. The research problem is focused on identity transformation of participants after the ceremony and possible toleration or intoleration between them and the social structure. For analysing transformation of participant´s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Matej Paulík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta