Bc. Kamila Wrožynová

Bachelor's thesis

Napětí mezi efekty netradičního kolektivního rituálu a společenskými očekáváními: Případ českých uživatelů ajahuasky

A tension between the effects of non-traditional collective ritual and the social expectations: the case of Czech ayahuasca users
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi účastí na ayahuaskovém sezení a následným začleněním účastníka do struktury, jejíž členové tuto zkušenost nesdílejí. Výzkumný problém je zaměřený na změnu identity účastníků sezení a s tím spojenou kompatibilitu či nekompatibilitu mezi jedincem a jeho okolím při jeho znovu začlenění do struktury. K mapování proměny účastníků ayauaskového sezení je využit model …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the relation between participation at the ayahuasca ceremony and the reintegration to the social structure lacking similar experiences. The research problem is focused on identity transformation of participants after the ceremony and possible toleration or intoleration between them and the social structure. For analysing transformation of participant´s …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Matej Paulík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta