Adam Podlas

Diplomová práce

Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci písma

Convolution Neural Networks for Script Classification
Anotace:
Tato práce se zabývá možností použití konvolučních neuronových sítí k vizuálnímu rozpo- znávání asijských jazyků (čínštiny, japonštiny a korejštiny) podle podoby jejich znaků. Hlavním cílem je vytvořit model schopný lokalizace a klasifikace textů v těchto jazycích v přirozených obrázcích. V rámci práce je navrhnut a implementován způsob generování syntetických …více
Abstract:
This diploma thesis explores possibilities of using convolutional neural networks for visual recognition of asian languages (chinese, japanese and korean) by the appearance of it’s characters. The main goal of this work is to create a model for localization and classification of these languages’ text in in natural scene images. The work contains design and implementation of a synthetic data generator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Platoš
  • Oponent: Pavel Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika