Josef Kročil

Diplomová práce

Interaktivní systém pro detekci řečového signálu

Interactive System with Speech Signal Detection
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce řečového signálu a jeho zpracováním za účelem rozpoznání typu mluvčího (muž, žena, dítě), rozpoznání izolovaných slov a odhadu samohlásek a, e, i, o, u. Metody zpracování řečového signálu jsou provedeny v časové i frekvenční oblasti. Rozpoznání typu mluvčího je založeno na hledání základní periody hlasivek v kepstrální oblasti. Pro potřebu rozpoznání …více
Abstract:
This thesis deals with the detection of speech and its processing in order to recognize the type of speaker (male, female, child), isolated word recognition, and an estimate of the vowels a, e, i, o, u. Methods of speech processing are carried out in time and frequency domain. Recognizing the type of speaker is based on finding fundamental period of vocal cords in cepstral area. To assist the recognition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Macháček
  • Oponent: Rostislav Naivert

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství