Theses 

Mýtus rodiny ako nástroj marketingovej komunikácie Českej spořitelny – Bc. Ivana Parízková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Bc. Ivana Parízková

Diplomová práce

Mýtus rodiny ako nástroj marketingovej komunikácie Českej spořitelny

Family myth as a tool of marketing communication of Czech Savings Bank

Abstract: Master’s thesis focuses on the topic of family myth in advertising campaign of Czech Savings Bank. Myth is seen from the point of view of two-step model of signification introduced by Roland Barthes. Presupposition of the analysis is that myths are used as functional tools of marketing communication. The aim of this work is to uncover what and how myths operate as the tool in the campaign of Czech Savings Bank that uses marketing concept Palečkovi based on animated Czech family. The first part of this thesis deals with theoretical basis, including theory of advertising, family, and media representations. To reach the goal of the thesis, method of semiotic-narratological analysis was used on audio-visual texts in the campaign, so the second part of the thesis focused on this method. Fundamental part is the third one, an analytical-interpretative part, in which the qualitative method is exercised in description and interpretation of six sign texts that are included in the campaign of the bank.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá témou mýtov rodiny v reklamnej kampani Českej spořitelny. Na mýtus je v práci nahliadané z pohľadu dvojstupňového modelu označovania predstaveného Rolandom Barthesom, pričom predpokladom analýzy je využitie mýtov ako funkčného nástroja marketingovej komunikácie. Cieľom práce je odhaliť, aké a ako mýty rodiny fungujú v úlohe marketingového nástroja v kampani Českej spořitelny, využívajúcej marketingový koncept Palečkovi, založený na animovanej českej rodine. Prvá časť práce sa venuje teoretickým východiskám, zahŕňajúcim teóriu reklamy, rodiny a mediálnych reprezentácií. Pre naplnenie cieľa bol na audiovizuálne reklamné texty kampane uplatnený postup semioticko-naratologickej analýzy, ktorej sa venuje druhá časť práce. Ťažiskom práce je časť tretia, analyticko-interpretačná časť, kde je zvolená kvalitatívna metóda uplatnená pri deskripcii a interpretácii šiestich znakových textov spadajúcich do kampane banky.

Klíčová slova: Česká spořitelna, mýtus, mýtus rodiny, naratológia, Palečkovi, rodina, semiotika, stereotypy, Czech Savings Bank, myth, family myth, narratology, family, semiotics, stereotypes

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz