Luděk Dočkal

Diplomová práce

Návrh hydraulických pohonů bouracího stroje

Proposal of Hydraulic Drive of Wrecking Machine
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem hydraulických pohonů bouracího stroje. V úvodu jsou uvedeny obecné požadavky na práci stroje, parametry provozu rámcové řešení ovládání stroje. Po úvodu následuje alternativní řešení hydraulického obvodu, volba optimálního řešení a jednotlivá hydraulická schémata. Další kapitola se zabývá potřebnými výpočty parametrů hydraulických pohonů pojezdu a ovládání ramene stroje …více
Abstract:
Thesis considers with proposal of wrecking machine hydraulic drive. In introduction there are common requisition for machine work, operation parameters and frame control of machine. After introduction follows alternative solution of hydraulic circuit, choice of optimal solution and individual hydraulic schemes. Next chapter considers about neccesary parameters calculations of undercarriage hydraulic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Erik Stonawski
  • Oponent: Jan Soustružník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství