Bc. Linda Kirchnerová

Master's thesis

Vplyv attachmentu na dôveru a agresivitu v období neskorej adolescencie a mladej dospelosti

The impact of attachment on trust and aggression in late adolescence and young adulthood
Abstract:
The goal of our study was to research connexion between attachment to parents in adulthood, social and institutional trust and aggression. Study will further verify possibility of using Prompt Word Outline method for research of attachment and its new variant for institutional trust. This study is based on attachment theory which is trying to explain the influence of trust and aggression in the general …more
Abstract:
Cieľom našej práce, bolo preskúmať súvislosť medzi citovou väzbou v dospelosti k rodičom, dôverou sociálnou, inštitucionálnou a agresivitou. Štúdia ďalej overí možnosti využitia metódy Prompt Word Outline pre skúmanie attachmentu a jej novú variantu pre inštitucionálnu dôveru. Práca sa opiera o teóriu attachmentu, čím sa snaží vysvetliť prejavy dôvery a agresivity v bežnej populácii neskorých adolescentov …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií