Jan Kadúch

Diplomová práce

Optimalizace technologie úpravy kameniva v lomu Jakubčovice

Optimization of the Aggregate Treatment Technology in the Quarry Jakubčovice
Anotace:
V předložené práci je řešeno zefektivnění úpravnického procesu technologické linky kamenolomu Eurovia Jakubčovice. V první části je podrobně popsán současný stav úpravnického procesu zmíněného kamenolomu od těžby přes dopravu po samotnou úpravu kameniva. V další části je navržen způsob rekonstrukcí jednotlivých technologických uzlů, tak aby bylo dosaženo požadovaných cílů této práce. Celá rekonstrukce …více
Abstract:
In the present work is done streamlining the process of dressing technological quarry Eurovia Jakubčovice. The first section describes the current status dressing process mentioned quarry from extraction through transport itself aggregate treatment. In the next part, the method of reconstruction of technological equipment, in order to achieve the desired goals of this work. The reconstruction technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Jiří Botula
  • Oponent: Petr Dospiva

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava