Jan Jakeš

Disertační práce

Řízení logistiky nákupu v období krize.

Management of Purchase Logistics During the Crisis
Anotace:
Cílem disertační práce je zhodnocení dopadů hospodářské krize na logistiku nákupu vybraných firem dodávajících komponenty v automobilovém průmyslu a navržení opatření vedoucích ke zvýšení odolnosti vůči dopadům krize. V první části práce jsou popsány dodavatelské řetězce a jejich specifika v automobilovém průmyslu, logistika, nákup, postavení logistiky a nákupu v organizačních strukturách. Dále je …více
Abstract:
The aim of the dissertation is to evaluate the impact of the economic crisis on the purchase logistics of selected companies supplying components in the automotive industry and to propose measures to increase resilience to the effects of the crisis. The first part describes the supply chains and their specifics in the automotive industry, logistics, purchasing, the position of logistics and purchasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Naděžda Klabusayová
  • Oponent: Štefan Hittmár, Michal Pružinský, David Tuček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava