Jakub Kraus

Bakalářská práce

Absolvování individuální odborné praxe

Individual Professional Practice in the Company
Anotace:
Tato práce zahrnuje popis jednotlivých úkolů a způsob jejich řešení, které byly zadány rmou Railsformers v rámci tématu studentské praxe. Všechny úkoly se týkají front-end programování mobilních aplikací. Pro splnění rámce studentské praxe bylo potřeba vytvořit dvě aplikace a zajistit jejich funkce na obou, dnes nejvíce rozšířených platformách, to je iOS a Android. První aplikace představovala jednoduchou …více
Abstract:
This work contains description of tasks and their solutions, which have been given to solved at student internship by company Railsformers. All tasks relate to front-end programming of mobile applications. Full goal of this professional student practise was create two applications and provide functionality on both the most commercial platforms, which are iOS and Android. First application represents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Radovan Fusek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma