Lucie Vrbová

Bakalářská práce

Sebehodnocení organizace s využitím EFQM Modelu Excelence

Deployment of Self-Assessment According to EFQM Excellence Model
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá sebehodnocení organizace pomocí EFQM Modelu Excelence. V teoretické části popisuji sebehodnocení, dále detailně popisuji model, kde jsem se více zaměřila na kritérium Vedení, které jsem posuzovala. Dále popisuji jednotlivé metody, pomocí kterých je vhodné EFQM Model Excelence aplikovat včetně jejich silných a slabých stránek. V praktické části je popsána realizace sebehodnocení …více
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with self-assessment acording to EFQM Excellence Model. There is a detailed description of EFQM in the first part of the thesis. This description contains strong and week properties of this method. There were chosen two appropriate method for self-assessment: questionnaire method and method „pro forma“. For proper apllication of these methods was neccesary to collect data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Milan Hutyra
  • Oponent: Kamil Košťál

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti