Bc. Anna Pacltová

Diplomová práce

Zdroje a míra pracovní angažovanosti a syndrom vyhoření u starostů obcí České republiky

Resourses and level of Work engagement and Burnout among Mayors in Czechia
Anotace:
Tato práce zkoumá míru pracovní angažovanosti a míru vyhoření u starostů obcí České republiky. Dále identifikuje zdroje pracovní angažovanosti u této cílové skupiny. Zabývá se i rozdíly v demografických proměnných (věk, pohlaví, vzdělání, velikost obce podle počtu obyvatel, typ obce dle rozsahu výkonu přenesené působnosti, uvolněný a neuvolněný typ funkce, počet volebních období ve funkci a zamýšlená …více
Abstract:
This thesis examines the level of work engagement and the level of burnout among mayors of Czech municipalities. It also identifies the resources of work engagement in this target group. Thesis deals with differences in demographic variables (age, gender, education, size of the municipality according to population, type of municipality according to the scope of delegated powers, vacant and unreleased …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta