Ladislav Húska

Diplomová práce

Návrh projektu klimatizace porubu 40 205 dolu Darkov závod 3

The project design of forefield 40 205 air-conditioning in Darkov Mine plant 3
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem důlní klimatizace porubu č. 40 205 na Dole Darkov, závod 3 (dříve 9. květen). V diplomové práci je popsána pracovní charakteristika a historie Dolu Darkov závodu 3, přírodní poměry zájmového území, centrální klimatizace na Dole Darkov, závod 3. Dále je v ní pomocí programu TPCL provedena prognóza mikroklimatických podmínek v porubu č. 40 205 bez strojního chlazení …více
Abstract:
This diploma work deals with the project of forefield n. 40 205 mine air-conditioning in the Darkov Mine plant 3 (formerly the 9th May). In the theoretical part, I have described the history of the Darkov Mine plant 3, the natural circumstances of the interest area, the central air-conditioning of the Darkov Mine plant 3 and the forefield 40 205 microclimatic conditions. The still increasing depth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Josef Chovanec
  • Oponent: Roman Škuta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava