Bc. Linda Sýkorová

Master's thesis

Nárůst prevalence diagnóz v populaci z důvodu ignorování base-rate při jejich stanovování – simulační studie

Increase in the prevalence of diagnoses due to base-rate ignorance - a simulation study
Abstract:
Cílem simulační studie bylo propojit poznatky z oblasti kognitivní psychologie a uvažování o pravděpo-dobnostech jevů s prvky systémově dynamického přístupu. Jejich zasazením do kontextu udělování dia-gnóz v pedagogicko – psychologických poradnách vznikl dvoustupňový model diagnostického procesu, sestávající ze subsystému screeningu a subsystému diagnostického procesu v poradenském zařízení. Jeho smyslem …more
Abstract:
The aim of the simulation study was to link the knowledge from the field of cognitive psychology and the thinking about the probability of phenomena with elements of a system-dynamic approach. Their place-ment in the context of diagnosing in pedagogical and psychological counseling centers resulted in a two-stage model of the diagnostic process, consisting of the subsystem of screening and the diagnostic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Bouša

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií