Martina Horáková

Master's thesis

Posouzení efektivity zajištění a vymáhání pohledávek správcem daně

Assessment of Effectiveness of Dept Securitisation and Recovery by Tax Administrator
Abstract:
Předmětem diplomové práce je přihlašování daňových pohledávek do insolvenčního řízení. Cílem diplomové práce je posoudit efektivnost přihlašování a vymáhání pohledávek správcem daně v rámci insolvenčního řízení. V teoretické části je popsán postup správce daně při přihlašování pohledávky do insolvenčního řízení. V praktické části je provedena analýza vybraných insolvenčních řízení. Zabývá se dobou …more
Abstract:
The subject of the thesis is the registration of tax receivables in the insolvency proceeding. The main purpose of the thesis is to assess the effectiveness of the registration and recovery of receivables by the tax administrator in insolvency proceedings. The theoretical part describes the procedure of registration of receivables into insolvency proceedings of the tax administrator. In the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Kamila Janovská
  • Reader: Eva Švecová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava