Vendula Fialová

Disertační práce

Návrh metody zpracování projekce cash-flow podniku při projektovém financování projektů v průmyslových podnicích v návaznosti na jejich věcný a časový průběh

Proposal of a method to process the projection of cash-flow in an enterprise during the project financing of projects in industrial entreprises in connection with their factual and time course
Anotace:
Téma dizertační práce je zaměřeno na propojení problematiky projektového řízení, financování malých a středních průmyslových podniků (jejich pracovního kapitálu) a základních manažerských metod a technik z oblasti rozhodování. Koncepce tohoto výzkumu je zaměřena na problematiku propojení síťové analýzy současně probíhajících projektů v průmyslových podnicích (více zpracovatelů), které financuje jeden …více
Abstract:
This dissertation is focused on the interconnection of project management, financing of small and medium-sized industrial companies (their working capital) and basic management methods and decision-making techniques. The conception of this research is focused on the interconnection of network analysis of concurrently running projects in industrial companies (more processors), which is financed by one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 11. 2019
  • Vedoucí: Kamila Janovská
  • Oponent: Boris Popesko, Jan Fábry, Břetislav Meca

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava