Vlastimil Ondruch

Bakalářská práce

Návrh a realizace meteorologické stanice s využitím technologie IQRF

Design and Implementation of the Weather Station using the IQRF Technology
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací meteorologické stanice s využitím technologie IQRF. Je navrhnut a realizován měřící systém, který zajišťuje sběr a zpracování dat. Systém obsahuje čtyři zařízení, ke kterým jsou připojeny senzory pro sběr meteorologických dat. Senzory pro komunikaci s IQRF moduly využívají sériové sběrnice I2C. Dále je vytvořena IQRF síť pro shromažďování dat. Síťová …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the design and implementation of the weather station using the IQRF technology. A measuring system is designed and implemented, which ensures collection and data processing. The system contains four devices to which sensors for meteorological data collection are connected. Sensors use a serial bus I2C to communicate with IQRF modules. Furthermore, an IQRF network for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Radovan Hájovský
  • Oponent: Jiří Škovránek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava