Pavel Moštěk

Bakalářská práce

Fotovoltaická elektrárna 5 kWp

Photovoltaic Power Plant 5 kWp
Anotace:
Moštěk, P. Fotovoltaická elektrárna 5 kWp : bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2016, 41 s. Vedoucí práce: Vrtek, M. Bakalářská práce se zabývá seznámením s fotovoltaikou a návrhem fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp. Pro lepší představu jsem využil informací a reálných dat o fotovoltaické elektrárně VŠB – TUO s výkonem 350 kWp.
Abstract:
Moštěk, P. Photovoltaic Power Plant 5 kWp : Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2016, 41 p. Thesis head: Vrtek, M. Bachelor thesis is dealing familiarization with photovoltaics and design ofphotovoltaic power plants with power 5 kWp. For a better idea, I used real data and information aboutt FV power plant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Ondřej Němček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Provoz energetických zařízení