Theses 

Srovnání Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti – Bc. Petra Buchelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / European Studies

Bc. Petra Buchelová

Bachelor's thesis

Srovnání Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti

Comparison on Lisabon Strategy and Strategy Europe 2020 with Concerning on Employment

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá srovnáním Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, jakožto klíčových dokumentů hospodářského rozvoje Evropské unie. Součástí práce je analýza toho, zda a jakým způsobem mělo naplnění či nenaplnění cílů Lisabonské strategie v oblasti zaměstnanosti vliv na definování cílů současné strategie, a případná identifikace dalších souvisejících faktorů.

Abstract: This thesis focuses on the comparison of the Lisbon Strategy and the Europe 2020 in employment, as the key documents of the European Union´s economic development. It contains an analysis of whether and how they should meet of the objectives of the Lisbon Strategy's employment impact on defining the objectives of the current strategy and identify any other relevant factors.

Kľúčové slová: Lisabonská strategie, revidovaná Lisabonská strategie, strategie Evropa 2020, Evropská unie, zaměstnanost, konkurenceschopnost, hospodářský růst. Lisbon strategy, revised Lisbon strategy, strategy Europe 2020, European union, employment, competitiveness, economic growth

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2011
  • Vedúci: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Maláč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 6. 2019 22:12, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz