Theses 

Finančná analýza podniku XY – Ing. Martin Dudáš

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management

Ing. Martin Dudáš

Bachelor's thesis

Finančná analýza podniku XY

Abstract: This work is focused on financial analysis of commercial company which deals with selling goods and services. For a consideration of financial reports are defined and analysed chosen ratio indexes, which are compared with average values in the same bussiness sector and time. After analyzing of calculated values are these results interpreted. In the last phase are results of analysis evaluated and made recommendations, which are targets of this work. These recommendations may be helpfull to get this company more financially efficient.

Abstract: Táto práca je zameraná na finančno-eknomickú analýzu obchodnej spoločnosti, ktorej predmetom podnikania je predaj tovarov a služieb. Na základe finančných výkazov danej spoločnosti za tri účtovné obdobia, sa v nej definujú a následne analyzujú vybrané pomerové ukazovatele, ktoré sa porovnajú so strednými hodnotami v danom odvetví a čase. Po samotnej analýze sa vypočítané hodnoty interpretujú. V poslednej fáze tejto bakalárskej práce sa výsledky analýzy zhodnotia a urobia sa odporúčania. Výsledkom tejto práce sú návrhy, ktoré môžu napomôcť k vylepšeniu analyzovaných ukazovateľov a tým pádom aj finančnej kondície skúmanej spločnosti, čo je aj cieľom tejto bakalárskej práce.

Keywords: finančná, analýza, stredné, hodnoty, pomerové, ukazovatele, rentabilita, likividita, kapitál, financial, ratio, likvidity

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Reader: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Bankovní institut vysoká škola, Bankovní institut vysoká škola SK

Other references 


Go to top | Current date and time: 14. 12. 2017 21:50, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz