Ing. Veronika Mrvíková

Bachelor's thesis

Organizační struktura podniku, s ní spojená rizika a jejich řízení

Business Structure, with its Associated Risks and Their Management
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je problematika typů organizačních struktur a faktory, které ji mohou ovlivnit. Také se zabývám problematikou rizik, která jsou spojená s jednotlivými typy organizačních struktur. První část je věnována teoretické charakteristice organizování a následnému podrobnému popsání jednotlivých typů organizačních struktur. V praktické části ukazuji přímo na konkrétní firmě vývoj …more
Abstract:
Subject of this thesis is the issue pair with types of organizational structures and factors that may affect it. Also, I focus on the risks that are associated with each type of organizational structures. The first part is devoted to the theoretical characteristics of the organization and the subsequent detailed description of various types of organizational structures. In the practical part, I show …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Reader: Ing. Jiří Zahrádka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance