Theses 

Celoživotní vzdělávání, výběr zaměstnanců a podniková kultura ve vybraném podniku – Bc. Kateřina PÍPALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku

Bc. Kateřina PÍPALOVÁ

Diplomová práce

Celoživotní vzdělávání, výběr zaměstnanců a podniková kultura ve vybraném podniku

Lifelong education, employee selection and corporate culture of the chosen company

Anotace: Hlavním cílem této diplomové práce je charakterizovat formy vzdělávání ve vybraném podniku, analyzovat ve vztahu k podnikové kultuře a navrhnout změny vedoucí k žádoucímu stavu budoucí znalostní ekonomiky. V souvislosti s tématem a hlavním cílem práce je výzkum zaměřen také na podnikovou kulturu, získávání a výběr zaměstnanců. Teoretická část se skládá z teoretických poznatků, které se vztahují k problematice rozvoje zaměstnanců prostřednictvím celoživotního vzdělávání, k problematice výběru zaměstnanců a podnikové kultury, která zajišťuje posun ke znalostní ekonomice. Praktická část obsahuje informace o vybrané společnosti. Tato část také sestává z analýzy podnikové kultury, výběru a vzdělávání zaměstnanců, a to prostřednictvím využití kvantitativních a kvalitativních metod zkoumání. Získané výsledky jsou základem pro navržení efektivních změn. Na konci diplomové práce jsou navrženy změny, které by měly zlepšit stávající situaci, zejména oblast vzdělávání, aby bylo v budoucnu dosaženo posunu ke znalostní ekonomice.

Abstract: The main objective of this diploma thesis is to characterize forms of education in selected enterprise, analyse it in relation to the corporate culture and suggest changes leading to a desirable future state of the knowledge-based economy. In connection with the theme and the main objective of this thesis is the research also focused on the corporate culture, the recruitment and the selection of employees. The theoretical part consists of theoretical knowledge, which relate to the issue of development of employees through lifelong learning, selection of employees, corporate culture and knowledge economy. The practical part contains information about selected company. This part also analyses the corporate culture, the selection and training of employees, through the use of quantitative and qualitative methods. The obtained results are the basis for proposing effective changes. At the end of the diploma thesis are proposed some changes which should improve the current situation, especially the area of employee training to reach a knowledge-based economy in the future.

Klíčová slova: znalostní ekonomika, učící se organizace, vzdělávání zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů, podniková kultura, výběr zaměstnanců

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41137 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

PÍPALOVÁ, Kateřina. Celoživotní vzdělávání, výběr zaměstnanců a podniková kultura ve vybraném podniku. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:05, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz