Theses 

Optimalizace kritérií veřejných soutěží v hromadné dopravě osob – Ing. Eliška Hanauerová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Eliška Hanauerová, Ph.D.

Disertační práce

Optimalizace kritérií veřejných soutěží v hromadné dopravě osob

Optimization of public procurements criteria in public transport

Anotace: Cílem disertační práce bylo zhodnotit efektivitu veřejných soutěží v hromadné dopravě osob v České republice a na základě výsledků navrhnout optimální nastavení parametrů v zadávací dokumentaci soutěží. Doporučení byla stanovena s ohledem na cíle hospodářské politiky státu, dopadu na veřejné finance a sociální soudržnosti. Jelikož v oblasti autobusové dopravy byly již uzavřeny smluvy s dopravci v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji na základě veřejné zakázky, byla tato data využita k získání relevantních závěrů a intermodálnímu srovnání. Výpočet efektivity zahrnoval cenu jako jediný vstupní statistiku a rozsah služeb, počet linek, počet míst a proběh vozidel jako výstupní proměnné aproximující ekonomická specifika dopravního sektoru. Zakázky z Ústeckého kraje, který rozšířil některé dopravní celky a kladl v hodnocení větší důraz na nabízenou cenu, se ukázaly jako mnohem více efektivní než zakázky z ostatních krajů. Při hodnocení externích vlivů na efektivitu se potvrdily pozitivní dopady vlivu počtu uchazečů, ale bylo prokázáno, že změna operátora nevede k vyšší efektivitě zakázky.

Abstract: The aim of this study was to evaluate efficiency of public procurements in public transport in Czech Republic and based on the results specify optimal settings of public procurements. Given recommendations reflected the aim of state economic policy, influence on public finance and social compatibility. In bus transportation industry was successfully issued certain number of public procurements (specifically in Dstecky, Jihomoravsky, Olomoucky a Moravskoslezsky region), therefore these data were used in order to get relevant findings and intermodal comparison. Efficiency measure integrated final offered price as the only input factor and the range of services, the number of lines, the average number of seats and average network concentration (ratio of the number of vehicles in a traffic network) as output factors reflecting economic specifications of transport industry. Procurements issued in Dstecky region, which extended given areas and put emphasis on final price in evaluation process, were more efficient than those issued by other regions. Next step was to analyze relation between efficiency and other external factors. The positive relation between number of bidders and efficiency was proved on given data. However, the operator change does not lead to higher efficiency.

Klíčová slova: Liberalizace veřejné dopravy, veřejná zakázka, hodnotící kritéria, efektivita, analýza obalu dat DEA, Liberalization of the public transportation, public procurements, evaluation criteria, efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., doc. Ing Iveta Vrabková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz