Theses 

Marketing management apelačních vín v ČR se zaměřením na VOC MODRÉ HORY a VOC PÁLAVA – Bc. Ing. Lucie Šimonová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ing. Lucie Šimonová

Diplomová práce

Marketing management apelačních vín v ČR se zaměřením na VOC MODRÉ HORY a VOC PÁLAVA

Marketing management appellate wines a focus on VOC Modré Hory and VOC Pálava

Anotace: V první části diplomové práce jsou popsány zdroje, způsob získávání informací, rozsah a metody výzkumu. Čtvrtá kapitola, základní literární přehled, vysvětluje základní pojmy marketingu a public relations. Další část této kapitoly pojednává o klasifikaci vín podle různých kriterií a vysvětluje rozdíly mezi germánským a románským systémem značení vín. Dále je objasněno, jak lze v České republice zatřídit víno jako VOC, jaké jsou podmínky pro jeho výrobu a co by měla tato značka garantovat. Samozřejmě zde nechybí popis apelace VOC Modré Hory a VOC Pálava. V kapitole Trendy na trhu s vínem v ČR jsme provedli průzkum vinařského trhu a analýzu marketingového prostředí značky. Kapitola Komunikační politika a prostředí komunikace popisuje postavení vína ve společnosti a rozděluje zákazníky do jednotlivých segmentů podle cílových skupin. Kapitola Marketing a terroir vysvětluje přijetí role terroir na globálním trhu a jaký je přínos terroir v podobě VOC (vína originální certifikace). Jak můžeme tento odkaz terroir předat spotřebiteli; zda-li použít terroir jako nástroj cestovního ruchu, možnost umístit tato vína na paluby letadel či použít význam biodiverzity v rámci marketingového poselství terroir. Kapitola Marketingová strategie popisuje možnost získávání klientů cestou sociálních médií, možnosti investice do vína a sociální sítě ve spojení s vínem. Kapitola pátá shrnuje výsledky této práce. Vyhodnocuje získaná data a interpretuje výsledky dotazníku pro spotřebitelé a výsledky dotazníku pro producenty VOC vín. Poslední částí páté kapitoly je ověření stanovených hypotéz.

Abstract: There are described resources, information obtain proceeding, extent and research methods in the first part of the thesis. The fourth chapter, Elemental literary summary, explains basic terms of marketing and public relations. Next part of this charter, deals with description the classification of wines according to different criteria, and explain the differences between the Germanic and Romanic system of labeling wines. It is also explained how the Czech Republic classifies wine as VOC, what are the conditions for its production and what should this sign guarantee. Definitely is not missing a description of VOC Modré Hory and Voc Pálava. In the chapter Trends at the wine market in Czech Republic, we executed an exploration of wine market and marketing surrounding brand analysis. The Communication policy and communications environment chapter describes a role of wine in a society and separates a consumers to the particular segments accoriding to the object groups. The Marketing and terroir chapter explains an acceptance of a role of terroir on the global market and what´s the VOC contribution. How to pass the terroir heritage to the consumer; if a terroir use as an instrument of a tourism, opportunity to emplace just this wine to the plane boards or if use an importance of biodiversity within the framework of marketing terroir message. The Marketing strategy chapter describes an acquisition of clients through the social media, further a potentialities wine investments and the social networks in touch of wine.The fifth chapter summarizes a results of this thesis. Evaluates a gained data and interprets a results of the consumer questionnaire and producer questionnaire. Tha last part of fifth chapter is a verification of defined hypothesis.

Klíčová slova: marketing, klasifikace vín a apelační systémy, trh a analýza trhu, komunikační politika, cílové skupiny, marketing a terroir, marketingová strategie

Keywords: market and market analysis, communication policy, wine classification and appellate systems, object groups, marketing, marketing and terroir, marketing strategy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/51305 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz