Theses 

Analýza procesů a návrh jejich optimalizace v rámci systému managementu kvality podniku Deltronic, s.r.o. – Bc. Blanka Barvířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Blanka Barvířová

Diplomová práce

Analýza procesů a návrh jejich optimalizace v rámci systému managementu kvality podniku Deltronic, s.r.o.

Analysis of processes and proposal of their optimization within the company quality management system at Deltronic s.r.o.

Anotace: Diplomová práce řeší problematiku analýzy a optimalizace podnikových procesů v rámci zavedeného systému řízení kvality. Jako hlavní hypotéza byla stanovena myšlenka, že každý proces je možné efektivně zlepšovat, a že efekt dosažený optimalizací procesu může být výrazně vyšší, než náklady vynaložené na tuto optimalizaci. Cílem diplomové práce je analýza konkrétních procesů společnosti a na jejím základě pak formulace návrhu optimalizačních opatření včetně doporučeného postupu jejich implementace a popisu možností měření efektu těchto opatření. Výsledkem jsou tedy konkrétní a v praxi aplikovatelná opatření, navržená pro daný podnik s ohledem na aktuální cíle managementu společnosti.

Abstract: This thesis deals with the issue of analysis and optimization of business processes within an established quality management system. The main hypothesis is an idea that every process can be effectively improved, and the effect achieved by optimizing process can be significantly higher than the costs of this optimization. The aim of the thesis is to analyze the specific processes of the company and on its basis to formulate optimization actions including a recommended procedure of their implementation and a description of possibilities how to measure the effect of these actions. The results are therefore specific and practically applicable actions designed for the given enterprise with respect to the current objectives of the company management.

Klíčová slova: Analýza procesu, optimalizace, management kvality, monitorování, měření, modelování, procesní řízení, process analysis, optimization, quality management, monitoring, measurement, modeling, process management.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:22, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz