Theses 

Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation - Post Communist Developments in the Czech Republic – Beatrice Elena Chromková Manea, M.A.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Beatrice Elena Chromková Manea, M.A.

Disertační práce

Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation - Post Communist Developments in the Czech Republic

Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation - Post Communist Developments in the Czech Republic

Anotace: Disertační práce Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation – Post Communist Developments in the Czech Republic je sociologickou a demografickou konceptualizací tématu plodnosti a rodiny. Text přestaví hlavní teoretická hlediska vysvětlující změny v reprodukčním chování a rodině. Ačkoli vysvětlování faktorů determinujících reprodukční chování v současných moderních společnostech přineslo postupně řadu teorií, někdy i poměrně protichůdných, tato práce se zabývá nově rozvinutou teorií založenou na preferenci životního stylu. Zdůrazňuje roli osobních preferencí při vysvětlování nízké úrovně plodnosti a změn rodinného systému. Zastřešující teoretický a konceptuální rámec, který je představen v této práci, je inspirován třemi teoretickými perspektivami: preferenční teorie Hakimové (2000, 2003), teorie konfliktních preferencí formulovanou Voasem (2003) a teorie plánovaného chování Ajzena (1991, 2010), a Ajzena a Fishbeina (1980, 2005). Mimo jiné tato práce klade důraz na integraci různých teorií a metod používaných při zkoumání této problematiky. Hlavním cílem této disertační práce je odpovědět na otázku, zda lidské preference mohou ovlivnit reprodukční chování, rodinu a vztah k rodině a placené práci. Teoretický rámec založený na preferenci bude empiricky testován na českých datech. Na základě uvedených teoretických a metodologických úvah je možné vyvodit následující výzkumné otázky, které jsou předmětem prezentovaných statistických analýz: Jaké je rozložení různých preferencí životního stylu v České republice? Jsou osobní preference dobrý determinant plodnosti, rodinného a pracovního života? Jaká je role preferencí při hodnocení opatření rodinné politiky? Jakou roli hraje párová dynamika v rozhodovaní o dítě? Pokud hraje nějakou roli, jaké jsou důsledky pro opatření rodinné politiky zaměřené na plodnost? Práce přináší nové metodologické prvky použité ve studiích týkajících se různých aspektů rodinného života na základě testování preferenční teorie pomocí dosud unikátního datového souboru, který zahrnuje odpovědi mužů i žen (kteří se nacházejí v manželství nebo kohabitaci). Disertace je postavená na analýze kvantitativních dat shromážděných výzkumem "Manželství, práce a rodina" z roku 2005 (kvantitativní ad-hoc šetření na národním reprezentativním vzorku českých žen ve věku 20-40). Byly provedené rozhovory obou partnerů v domácnosti (kde oba partneři byli přítomní), s cílem zmapovat různé perspektivy českých mužů a žen na daném tématu. Kromě tohoto šetření se další dostupné datové soubory používají pro sledování otázek. Na základě reprezentativního výzkumu na populaci českých žen ve věku 20-40 let bylo zjištěno, že typologie Hakimové v České republice příliš nefunguje. Rozložení tří typů preferencí odpovídá zjištěním Hakimové v jiných evropských zemích, avšak nemá schopnost, jak Hakimová předpokládá, rozlišovat ženy z hlediska očekávané i konečné plodnosti. Na druhé straně ale její typologie třídí ženy v jejich vztahu k opatřením rodinné politiky v očekávaném směru. Voasová teorie konfliktních preferencí předpokládá rozdíly mezi muži a ženami v páru, pokud jde o preferovaný počet dětí. Tyto rozdíly byly nalezeny na Českých datech pouze v minimálním rozsahu. Dalším cílem práce bylo zachytit postoje k dané opatření rodinné politiky a zaměřit se na identifikaci role párové dynamiky při výběru a hodnocení jejich přínosu. Na rozdíl od fertilitních preferencí, byla nalezená nezanedbatelná míra neshody uvnitř párů, čímž poukazuje na fakt, že dopady opatření prorodinné či pronatalitní politiky jsou ze strany příjemců

Anotace: strukturovány složitou dynamikou odlišných postojů v páru. Vzhledem k předloženému teoretickému rámci, jeho empirické aplikaci na výzkumných datech a popsané kritice, nám tato práce poukazuje na to, že preference by mohly být užitečným nástrojem při studiu fertilitného a rodinného chovaní. Avšak lépe vypracovaný model obsahující jak ekonomické, tak kulturní a genderové prvky, včetně pohledu mužů na plodnost a rodinu, by měl být používán ve studiu této problematiky.

Abstract: The thesis Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation – Post Communist Developments in the Czech Republic is a sociological and demographic conceptualization of fertility and family decision making process. The work at hand examines the main theoretical perspectives employed in studying the changes in reproductive behaviour and family formation process. Although many explanations have been offered for these changes, the present paper works with newly-developed theories based on ideational factors and life-style preferences. It emphasizes the role of personal preferences in explaining the present patterns in fertility and family system, arguing that preferences may influence to a certain extent final behaviour. The overarching framework that is introduced in the present thesis is inspired by three theoretical perspectives: the life-style preferences framework formulated by Hakim (2000, 2003), conflicting preferences theory developed by Voas (2003) and the theory of planned behaviour introduced by Ajzen (1991, 2010), and Ajzen and Fishbein (1980, 2005). The present work stresses the idea of integration of different views and methods in doing fertility and family research. The main goal is to question whether human preferences can influence reproductive behaviour, the family formation process and work-life styles. The theoretical framework based on preferences is meant to be empirically tested on Czech data, and used to predict levels of fertility and changes in family models. Based on the above considerations, the aim of this thesis is to answer the following questions: Are personal preferences a good determinant of fertility, family and work-life styles? What is the distribution of different life-style preferences in the Czech Republic? What is the role of preferences in evaluating the family policy measures? Do couple dynamics play a role in fertility and family decision making process? If so, what are the implications for fertility and family policy measures? The work at hand brings new elements to the methodology applied in studies concerning various aspects of family life, by testing the applicability of these theoretical perspectives, and using so far a unique dataset tackling various aspects of family life which comprises the answers of both men and women found in a relationship. Most of the analyses are done on data gathered at the end of 2005 by the “Marriage, work and family” research study (quantitative ad-hoc survey on a national representative sample of Czech women aged 20-40) that interviewed both partners in the household (where both partners were present), in order to provide insights into the different perspectives of men and women on the topics of interest. Other available datasets are used to follow the issues to be studied. A combination of quantitative and qualitative approaches are employed in the last chapter of the thesis, which allow data obtained from quantitative studies to be enriched by information about the participants' explanations on studied issues and aimed to provide a more in depth and full description. The distribution of three types of life-style preferences in the Czech female population corresponds to the findings in other European countries, but lacks the ability to distinguish women in terms of the expected and hypothetical completed fertility levels as Hakim assumed. On the other hand, the typology differentiates women in relation to social and family policy measures in the expected direction based on their preferences for work and family life. Voas’s conflicting preferences theory assumes differences between men and women in a couple regarding the preferred number of children. Such differences were found only to a minimum extent in the Czech data, while no specific determinants of these differences are to be found. Another aim of the work at hand was to capture the attitudes towards given policy measures and focus on identifying the role pl

Abstract: ayed by couple dynamics in the selection and evaluation of their benefits. Unlike fertility preferences, a considerable degree of disagreement within couples is found. These results indicate that the effects of family policy measures are, in addition to many other effects, structured according to couple’s agreement and disagreement in regard to their preferences and evaluation of policy benefits. On an overall level in the context of the present work and taking into account the presented theoretical approach, its empirical application on survey data and described drawbacks, this thesis demonstrates that preferences could be a useful tool in studying fertility behaviour and family, but a more elaborated model containing both economic, ideational and gender elements should be employed and including male perspective on fertility and family issues.

Keywords: life-style preferences, fertility, family, couple’s dynamics, values, personal attitudes, work-life reconciliation, family policy measures

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Oponent: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D., RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 12:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz