Lucie Nedomová

Master's thesis

Tvorba kompetenčních modelů pro vybrané pracovní pozice ve zvolené organizaci

Creation of Competency Models for Selected Job Positions in a Chosen Organization
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je navržení kompetenčních modelů pro vybrané pracovní pozice v organizaci. Celkem budou navrženy tři kompetenční modely: pro pozici personálního ředitele, vedoucího prodejny a vedoucího logistiky. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou, a bude zabývat tvorbou a využitím kompetenčních modelů v organizacích. Ihned po úvodu, ve druhé kapitole …more
Abstract:
The aim of my thesis is to create competency models for specific job positions in a selected organization. We will create three competency models: the position of HR director, Store manager and Head of logistics department. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical.The application of competency models in organization will be discussed. After the introduction, there will be presented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2015
  • Supervisor: Andrea Čopíková
  • Reader: Eva Konečná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava