Theses 

Styly výchovy v současné rodině a jejich mezigenerační přenos – Bc. Martina Houdková Kačínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Houdková Kačínová

Bakalářská práce

Styly výchovy v současné rodině a jejich mezigenerační přenos

Styles of Education in Contemporary Family and their Intergenerational Transmission

Anotace: Bakalářská práce „Styly výchovy v současné rodině a jejich mezigenerační přenos“ se zabývá různými způsoby výchovy v moderních rodinách, jejich přenosem z dnešních prarodičů na rodiče a vztahy mezi generacemi v rodině. Kvantitativním výzkumem pomocí dotazníkové metody v této práci zjišťuji rozdíly v této oblasti v závislosti na dalších okolnostech, jako například místě a typu bydlení rodiny, nebo vzdělání či náboženském vyznání jejích členů. Cílem práce je zjistit, které skutečnosti mají největší vliv na styl výchovy v rodině a jaký je vztah mezi stylem výchovy dnešních rodičů a tím, jak byli oni sami vychováváni coby děti.

Abstract: Bachelor Thesis „Styles of Education in Contemporary Family and their Intergenerational Transmission“ deals with various styles of education in contemporary families, their transmission from present grandparents to parents and intergenerational relations in family. By quantitative research using questionnaire method in this thesis I am finding differences in this area depending on other circumstances such as location and type of family housing, education or religion of family members. The aim of this thesis is to find what kinds of matters have the biggest impact on style of education in family and what is the relation between contemporary parents´ style of education and the way they were educated as children.

Klíčová slova: výchova, způsob výchovy, styl výchovy, rodina, mezigenerační vztahy, prarodiče, tělesné tresty, kvantitativní výzkum, education, means of education, styles of education, family, intergenerational relations, grandparents, corporal punishment, Quantitative Research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz