Bc. Pavel Eisinger

Diplomová práce

Úroveň vzdělání žáků a možnosti jejich vzdělávání v oblasti Dopravní výchovy z pohledu cyklisty

Knowledge level of schoolchildren and ways of their education in the sphere of Traffic training from the view of cyclist
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je dotazníkovým šetřením zjistit, jakým způsobem se žáci chovají při jízdě na jízdním kole, jak dodržují dopravní předpisy a dále zjistit úroveň základních vědomostí žáků týkající se zákonů, vyhlášek, dopravních předpisů a bezpečnosti v souvislosti s jízdou na jízdním kole. Dále se práce zabývá vyučovacím předmětem dopravní výchova a způsobem zařazení předmětu do výuky …více
Abstract:
The main goal of the diploma work is to find out by a questionnaire how pupils behave riding on bicycles, how they keep traffic rules and further to find out the level of basic education of pupils concerning laws, regulations, trafic rules and safety in connection with bicycling. Further work deals with the subject of traffic education and with a way of inserting the subject to the education in primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta