David SVOBODA

Bakalářská práce

Metody hodnocení tělesného složení- srovnávací studie

Methods of body composition evaluation- comparative study
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části problematikou tělesného složení, popisuje a charakterizuje modely tělesného složení, tukuprostou hmotu, celkovou tělesnou vodu, složení svalové, tukové a kostní tkáně. Hlavní část práce je věnována jednotlivým metodám pro stanovení tělesného složení. Zaměřuje se na jejich deskripci, kategorizaci a zhodnocení výhod a nevýhod při aplikování v praxi. …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals in the theoretical part of the issue of body composition, describes and characterizes models of body composition, fat-free mass, total body water, the composition of muscle, adipose and bone tissue. The main part of the work is devoted to individual methods for determining body composition. It focuses on their description, categorization and evaluation of advantages and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, David. Metody hodnocení tělesného složení- srovnávací studie. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta