Vojtěch Patschka

Diplomová práce

Dokazování pomocí přirozené dedukce v jazyku TIL-Script

Natural Deduction System for the TIL-Script Language
Anotace:
V mé práci se zabývám vytvořením interaktivního nástroje pro dokazování pomocí přirozené dedukce v jazyce TIL-Script. Pro použití nástroje shrnu základy logických kalkulů, teorie Transparentní intenzionální logiky a její komputační variantu TIL-Script. V práci uvádím úplný seznam všech pravidel pro přirozenou dedukci, které je možno v nástroji použít a výslednou analýzu, návrh a implementaci nástroje …více
Abstract:
My work is to create an interactive tool for proving using natural deduction in TIL-Script language, To use the tool I will summarize the basics of logical calculus, the theory of Transparent intensional language and it’s computational variant TIL-Script. In the work I present complete list of all the rules for natural deduction that can be used in the tool and final analysis, design and implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Marek Menšík
  • Oponent: Marie Duží

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.