Bc. Tomáš Nocar

Bakalářská práce

Hasičský záchranný sbor - dotčený orgán ve stavebním řízení

Fire Rescue Service - Party to the Construction Proceedings
Anotace:
Po stručném vymezení základních pojmů jsem provedl porovnání postupů Hasičského záchranného sboru podle právní úpravy obsažené v zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů s předchozí právní úpravou (podle zák.č. 50/1976 Sb., ve vznění pozdějších předpisů). Dále jsem zaměřil pozornost na výkon státního požárního dozoru v rámci stavebního řízení. Pokusil …více
Abstract:
The bachelor´s degree thesis “Fire Rescue Service - Party to the Construction Proceedings” treat of a new legal regulation of the Building Act in connection with the state fire supervision execution in Department of the Construction Prevention of the Fire Rescue Service of the Czech Republic. The thesis is particularly focused on construction proceedings concerning expertise of the construction documentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta