Bc. Tomáš Nocar

Bachelor's thesis

Hasičský záchranný sbor - dotčený orgán ve stavebním řízení

Fire Rescue Service - Party to the Construction Proceedings
Abstract:
Po stručném vymezení základních pojmů jsem provedl porovnání postupů Hasičského záchranného sboru podle právní úpravy obsažené v zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů s předchozí právní úpravou (podle zák.č. 50/1976 Sb., ve vznění pozdějších předpisů). Dále jsem zaměřil pozornost na výkon státního požárního dozoru v rámci stavebního řízení. Pokusil …more
Abstract:
The bachelor´s degree thesis “Fire Rescue Service - Party to the Construction Proceedings” treat of a new legal regulation of the Building Act in connection with the state fire supervision execution in Department of the Construction Prevention of the Fire Rescue Service of the Czech Republic. The thesis is particularly focused on construction proceedings concerning expertise of the construction documentation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2008
  • Supervisor: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta