Jiří Galia

Diplomová práce

Využití bezdrátových XBee modulů pro přenos dat z technologického procesu

Using Wireless XBee Modules for Transfer Data from Technological Process
Anotace:
Diplomová práce se zabývá produkty firmy Digi International, které umožňují bezdrátový přenos dat. Produkty, jenž byly použity v této práci jsou: moduly XBee Series 2, XBee Wall Router a ConnectPort X4. Jako komunikační standard mezi těmito komponenty je použit ZigBee, který je založen na standardu IEEE 802.15.4. V této práci byly vytvořeny univerzální moduly, které umožňují prostřednictvím XBee komponent …více
Abstract:
The master thesis deals with products of Digi International comp., which enable wireless data transfer. The products which have been used in this thesis are: XBee Series 2, XBee Wall Router and ConnectPort X4 moduli. ZigBee is used as a communication standard among these components. It is based on IEEE 802.15.4 standard. In the thesis, universal modules have been created. By using XBee components they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Jaromír Škuta
  • Oponent: Robert Frischer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika