Radim Melich

Bakalářská práce

Synchronizace měření pomocí GPS signálu

Measurement synchronisation using GPS signal
Anotace:
Tato práce se zabývá realizací systému pro měření času požárního útoku, případě štafet, při hasičských závodech, kde čas je synchronizován pomocí GPS signálu. Je přirozená snaha o neustále vylepšování a zjednodušování časomíry stávající. Nová časomíra by pomocí GPS a bezdrátového přenosu dat měla odstranit nutnost propojení dlouhými kabely a redukuje tímto zároveň velký zdroj poruch, které se v původní …více
Abstract:
This work deals with the firemen or relays time measurement system realization during firesport competitions where the time is synchronized by GPS signal. There exists natural effort to continouos improvement and simplification of current version of timekeeping. A new timekeeping should eliminate necessary long cable connection with the aid of GPS and wireless data transmission and great source of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Zdeněk Slanina
  • Oponent: Jiří Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika / Řídicí a informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.