Theses 

Body in Ritual Space: Communication through embodied practices in religious ritual – Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.

Disertační práce

Body in Ritual Space: Communication through embodied practices in religious ritual

Body in Ritual Space: Communication through embodied practices in religious ritual

Anotace: Náboženské rituály nabývají zdánlivě nepřeberného množství podob, složených z nejrůznějších složek a atributů. Zároveň je ale možné pozorovat zřetelné a všudypřítomné vzorce v užívání symbolizmu těla, tělesných signálů a manipulace s těly rituálních účastníků, které jsou však dosud z religionistického hlediska téměř neprozkoumané. Mnohé přístupy ke studiu náboženství kladou důraz na náboženské myšlení, čímž podporují přirozené zkreslení dualistického zacházení s tělem jako s vlastnictvím spíše než jako s nedílnou součástí mysli. K překonání tohoto nedostatku a naplnění potřeby po chybějícím explicitním a systematickém výzkumném programu těla v náboženském rituálu, navrhuji víceúrovňový model rituální komunikace skrze tělesné praktiky. Model se skládá ze tří úrovní: symbolické, sociální a individuální, z nichž každá představuje odlišnou úroveň složitosti komunikace. Při hodnocení teoretických rámců každé z těchto úrovní se zabývám i jejich vzájemnou provázaností a navrhuji způsoby, jak mezi nimi hledat kontinuitu. Pro ilustraci potenciálu navrženého modelu při studiu konkrétních obsahů komunikovaných prostřednictvím tělesných rituálních praktik, se nejprve zaměřuji na evolučně významný koncept často sdělovaný v náboženských rituálech: na asymetrii moci. Tento aplikovaný model ukazuje různorodé způsoby komunikace moci nadlidských jednatelů a bezmocnosti lidí, a to na každé z komunikačních úrovní. Jedním z těchto způsobů komunikace je použití submisivních rituálních tělesných poloh, kterým se věnuji v následující části, kde předkládám výsledky devíti empirických studií, ve kterých testuji roli rituální tělesné praxe klečení. Kromě objasnění široké výzkumné otázky po funkci těla v náboženském rituálu nabízím také výzkumný program, který by mohl vytvořit příležitosti pro interdisciplinární překlenutí mezi přísně naturalistickou perspektivou a sociokulturními přístupy. Tvrdím, že téma těla a tělesnosti v náboženském rituálu může sloužit jako přirozená příležitost k systematické interdisciplinární spolupráci.

Abstract: Religious rituals come in a seemingly inexhaustible variety of forms, compiled from diverse components and attributes. There are, however, clear and ubiquitous patterns of use of body symbolism, bodily signals, and manipulation of the bodies of ritual participants which are mostly unchartered by the scientific study of religion. Approaches to the study of religion often emphasise religious thought, perpetuating the natural bias toward a dualistic understanding of the body as a possession, rather than an integral part of the mind. To address the deficit of and the need for an explicit and systematic research program of the body in religious ritual, I propose a multilayer model of ritual communication through bodily practices. The model consists of three levels: symbolic, social, and individual, each representing a different level of complexity of communication. While evaluating theoretical frameworks for each level, I also address the interconnectedness of the levels and suggest ways to look for vital continuities between the levels. To illustrate the potential of the model in the study of specific content communicated through bodily ritual practices, I first focus on an evolutionarily significant concept frequently communicated in religious rituals: power asymmetry. This applied model shows diverse modalities of communicating powerfulness of superhuman agents and powerlessness of humans on each of the communicative levels. One of these communicative modalities is the use of submissive ritual postures which I elaborate on in the subsequent part presenting results of nine empirical studies where I tested the role of the ritual bodily practice of kneeling. Apart from elucidating a broad research question about the function of the body in the religious ritual I also aim to offer a research program that could produce opportunities for interdisciplinary bridging between the strictly naturalistic perspective and socio-cultural approaches. I argue that the topic of body and physicality in religious ritual can serve as a natural opportunity for systematic interdisciplinary collaboration.

Keywords: Komunikace, Embodiment, Rituální praxe, Klečení, Symbolická komunikace, Sociální komunikace, Individuální komunikace, Submise, Úcta, Kognitivní věda o náboženství, Communication, Ritual practices, Kneeling, Symbolic communcation, Social communication, Individual communication, Submission, Reverence, Cognitive Science of Religion

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: Connor Wood, Ph.D., Christopher Kavanagh, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz