Pavel Růžička

Bakalářská práce

Sanačně – rekultivační stavby v rámci společnosti DIAMO s.p. o.z. ODRA

Remediation and reclamation sites of DIAMO s.p. o.z. ODRA
Anotace:
Práce se zabývá problematikou negativních dopadů hornické činnosti na životní prostředí se zaměřením na sanace a rekultivace oblastí postižených těžbou. Jsou předložena řešení pěti sanačně – rekultivačních staveb připravovaných v podniku DIAMO, s. p., o. z. ODRA. Řešení každé stavby obsahuje konkrétní identifikační a technické údaje, předpokládané finanční náklady a předpokládaný časový harmonogram …více
Abstract:
The work deals with the negative impacts of mining activities on the environment, focusing on remediation and reclamation of areas affected by mining. In the work there are presented five redevelopment - reclamation projects prepared in DIAMO ODRA. Solving of each project contains specific identification and technical data, financial estimates and expected timetable for implementation. The work contain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Igor Černý
  • Oponent: Zuzana Viestová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava