Theses 

Význam edukace seniorů léčených perorálními antikoagulancii – Bc. Hana Kneřová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii

Bc. Hana Kneřová, DiS.

Diplomová práce

Význam edukace seniorů léčených perorálními antikoagulancii

The importance of education of elderly patients treated with oral anticoagulants

Anotace: Autor:Bc. Hana Kneřová, DiS. Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: PhDr. Michaela Schneiderová Počet stran: 135 Počet příloh: 11 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: edukace, senior, perorální antikoagulancia Diplomová práce je zaměřena na edukaci seniorů při perorální antikoagulační léčbě Warfarinem. Svým obsahem je rozdělena do dvou hlavních částí. První(teoretická) část, poskytuje teoretický vstup do problematiky edukace u seniorské populace (seznamuje s obecnými termíny, zásadami, edukačním procesem, specifiky edukace v ošetřovatelství a při léčbě Warfarinem) i léčby pomocí pomocí perorálních antikoagulanciích se zaměřením na kumarinový derivát Warfarin. Nejdůležitější část práce, druhá (empirická) část analyzuje poznatky zaměřené na získané vědomosti a informovanost seniorské populace(vymezené věkem dle WHO tedy nad 60 let)v dispenzární ambulantní péči (ambulancích II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a to v ambulanci cévní, kardiologické a plicní hypertenze a dále v Kardiologické ambulanci v Řevnicích, v Interní ambulanci Oblastní nemocnice Příbram, v ambulanci praktické lékařky MUDr. Grohové v Praze) o léčbě Warfarinem. Data byla získána kvantitativním průzkumným šetřením prostřednictvím nestandardizované (originální)dotazníkové metody v období od října 2012 do ledna 2013.

Abstract: Author: Bc. Hana Kneřová, DiS. Institution: Masaryk University, Faculty of Medecine, Department of Nursing Title: The Importance of Education in elderly patients treated with oral antikoagulants Supervisor: PhDr. Michaela Schneiderová Number of pages: 135 Number of attachments: 11 Year of defense: 2013 Key word: education, senior, oral antikoagulants, Warfarin The thesis is focused on the education of elderly patients treated with oral antikoagulants namely Warfarin. Its content is divided into two main parts. The first (theoretical) part provides the theoretical insight into education of the senior population. Its introduces to general terminology, to the principles of the educational process, to the specifics of education for in nursing and therapy with Warfarin and other oral anticoagulants. The most important part of the work, the second (empirical) part, analyzes and focuses on knowledge gain and awareness of the senior population (according to WHO definition aged over 60 years) in the outpatient clinic. The survey was performed in following departments: outpatient clinic of the 2nd Department of Internal Medicine Cardiology and Angiology, General Faculty Hospital in Prague (namely out patient dept. of vascular, cardiac and pulmonary hypertension), Cardiology clinik in Revnice, Internal ambulance of the district Hospital of Příbram, general practitoiner in retiring home for elderly in Prague Dablice and general practice of dr. Grofová in Prague. data were obtained by quantitative exploratory investigation method usingan original non-standardized questionnaire from October 2012 to January 2013.

Klíčová slova: edukace, senior, perorální antikoagulancia, warfarin education, oral antikoagulants, Warfarin

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 03:52, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz