Bc. Ondřej Nováček

Bakalářská práce

Demografické, hospodářské a sociální poměry venkovského obyvatelstva brtnického panství v 2. polovině 17. a v 18. století na příkladu Přibyslavic

The demographic, economic and social situation of the rural population of the Brtnice estate in the second half of the 17th and 18th century on the example of Přibyslavic
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o poměrech venkovského obyvatelstva na brtnickém panství, v podobě sondy do obce Přibyslavice. Časově je práce vymezena 2. polovinou 17. a 18. stoletím a pomocí metod historické demografie, komparativní a kvantitativní analýzy jsou zkoumány demografické, sociální a hospodářské poměry.
Abstract:
This bachelor's thesis deals with ratio of rural inhabitants in the Brtnice estate, in the form of a probe into the village of Přibyslavice. The work is defined in the second half of the 17th and 18th centuries and the demographic, social and economic conditions are examined using the methods of historical demography, comparative and quantitative analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie