Theses 

Vnímání českých environmentálních neziskových organizací očima veřejnosti (značka a branding) – Bc. Pavel Bláha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavel Bláha

Diplomová práce

Vnímání českých environmentálních neziskových organizací očima veřejnosti (značka a branding)

The preception of Czech environmental organizations by the public (brand and branding)

Anotace: Hlavním tématem této diplomové práce je způsob, jakým veřejnost vnímá značky čtyř vybraných environmentálních neziskových organizací a zda se vnímání shoduje se záměrem organizace. Toto srovnání je provedeno na základě konceptu osobnosti značky. V teoretické části vymezuji základní pojmy neziskové organizace, brandingu a osobnosti značky, se kterými dále pracuji a představuji základní přehled literatury. Výzkum pracoval se dvěma výzkumnými vzorky. Nejprve byly provedeny polostrukturované rozhovoru se zástupci vybraných organizací. Druhý výzkumný vzorek byl zúžen na lidi ve věku od 18 - 35 let s minimálně středoškolským vzděláním. Probíhal formou focus groups a zúčastnilo se ho 21 respondentů. Získaná data byla analyzovaná za využití kódovacího systému zakotvené teorie. Na základě výsledků kódování byly pro každou organizace sestaveny pěti stupňové modely osobnosti značky, které byly následně porovnány s vnímáním ze strany veřejnosti. Ze srovnání vyplynulo, že neziskové organizace jsou poměrně úspěšné a daří se jim některé aspekty zabudovat do své značky. Diplomová práce také přináší zjištění o tom, jakým veřejnost vnímá vybrané organizace.

Abstract: The main topic of this thesis is the way how the public perceive brands of the four chosen environmental nongovernmental organizations and if this perception matches the intention. The comparison was based on the concept of the brand personality. In the theoretical part of the thesis I present basic concepts of the nongovernmental organizations, branding and brand personality which I use further in the work and I also present a overview of the literature. I worked with two different research groups. I made semi-structured interviews with representatives of the chosen NGO first. The second research group was narrowed to the people between age 18 - 35 and at least with high school education. This part of the research was done using focus groups and 21 people participated in it. Acquired data were analysed by the principles of the grounded theory coding. Brand personalities with five dimensions based on the results were established and compared with the public perception. The comparison showed that environmental nongovernmental organizations have some success in establishing dimensions of the brand personality. This thesis also described the way how the public perceives chosen environmental nongovernmental organizations.

Klíčová slova: osobnost značky, branding, značka, neziskové organizace, environmentální neziskové organizace, focus group, kvalitativní výzkum

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 16:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz