Tomáš Kalus

Bachelor's thesis

Chování dřevěných překližek v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu

The properties of plywood according to temperature and humidity
Abstract:
Překližky spadají do rozsáhlé kategorie materiálů na bázi dřeva. Vznikají vzájemným slepením tenkých velkoplošných listů dřeva (dýh), přičemž směr vláken sousedních dýh musí být na sebe kolmý. Pro své výborné vlastnosti nacházejí širokou škálu uplatnění ve stavebnictví. V experimentální části práce je zkoumána míra ovlivnění mechanicko-fyzikálních vlastností překližky vlhkým prostředím a změnami teplot …more
Abstract:
Plywood belongs to the large categories of materials based on wood. They are formed by mutual bonding of large thin sheets of wood where the fibres directions of neighbouring veneers must be perpendicular. They are used for a broad range of use in building industry. The experimental part of my work is focused on the changing ratio of mechanical and physical properties of plywood by moist environment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Jana Daňková
  • Reader: Pavel Mec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava