Michal Höger

Bakalářská práce

Laboratorní měření na nízkoteplotních palivových článcích

Laboratory measurement on low-temperature fuel cells
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá technologií palivových článků jako zdroje energie. Teoretická část práce zahrnuje stručnou historii palivových článků, popis různých druhů technologií a praktických aplikací. Zahrnuje rovněž popis možných druhů paliva, jejich výroby a také způsobů jeho skladování. Druhá část práce popisuje a vyhodnocuje praktické měření na modulu nízkoteplotních palivových článků Nexa …více
Abstract:
This bachelor work deals with fuel cell technology and its usage as a power source. Theoreticall part of the work includes brief history of fuel cells, description of various types of the fuel cells technology and practical applications. It also includes description of possible types of fuel and its production and the fuel storage methods as well. The second part of the work describes and evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Moldřík
  • Oponent: Roman Chválek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava